Store information

Latest Update 21/03/2022

Fit-D Shop เราเลือกและผลิตสินค้าที่เราคัดมาแล้วว่ามีคุณภาพจากการได้ใช้งานจริง ทำให้สินค้าทุกชิ้นที่เรานำมาวางขาย เรามั่นใจว่าจะช่วยให้ทุกคนที่ได้ใช้ จะมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายที่สนุกสนาน และที่สำคัญทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ผ่านทางทีมโค้ช Fit-D ได้อีกด้วย